OUTPLACEMENT

Sinds 1 januari 2014 is er heel wat veranderd in het outplacementlandschap: waar vroeger enkel naar de leeftijd en de anciënniteit werd gekeken bij verplicht outplacement, speelt de opzeggingstermijn nu ook een beslissende rol.

Daarnaast kan je steeds op eigen initiatief een voorstel tot outplacement bij jouw werkgever bespreekbaar maken.

AZERTIE biedt je een outplacementbegeleiding met een multidisciplinaire aanpak.

Wanneer outplacement?

 1. minstens recht op 30 weken opzegtermijn of opzegvergoeding
 2. 45+
 3. herstructurering of collectief ontslag
 4. vrijwillig outplacement op initiatief van werkgever of/en werknemer
1. Minstens 30 weken opzegtermijn of opzegvergoeding

Wanneer je minstens 30 weken opzeg moet presteren of een verbrekingsvergoeding krijgt voor die periode, is de werkgever verplicht jou een geldig en concreet outplacementaanbod te doen.

Jij bent echter niet verplicht hierop in te gaan.

Maar, ongeacht of je instemt of niet, sowieso worden 4 weken van je opzegvergoeding besteed aan de outplacementbegeleiding en krijg je die dus niet uitbetaald.

Indien je opzeg gepresteerd moet worden, moet je de outplacementbegeleiding opstarten tijdens je opzegperiode (op de dagen van je sollicitatieverlof).

Bovenstaande regelgeving geldt ook voor werknemers uit de openbare sector!

Let wel! De wetgever voorziet een overgangsperiode: tot 31 december 2015 kan je beslissen om het outplacementaanbod te weigeren, zonder verlies van 4 weken opzegvergoeding. Maar vanaf 1 januari 2016 worden de 4 weken opzegvergoeding sowieso van je opzegpakket afgehouden.

2. 45+

Je bent alsnog wettelijk verplicht (cao 82 bis) in te stappen in een outplacementbegeleiding aangeboden door jouw werkgever indien je:

 • minstens 45 jaar bent op het ogenblik van het ontslag (=betekening van de opzeggingstermijn) of bij onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst
 • gebonden bent door een arbeidsovereenkomst voor minstens een halftijdse betrekking
 • minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebt op het moment van het ontslag
 • onderhevig bent aan de bepalingen van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (werknemers va de openbare sector komen niet in aanmerking)

Dit verplicht aanbod geldt niet bij een ontslag om dringende reden.

Als bovenstaande voorwaarden voor jou van toepassing zijn, dan dient jouw werkgever jou verplicht de outplacement aan te bieden.

De begeleiding wordt opgestart op vraag van, en voor rekening van, de werkgever.

Indien jouw werkgever geen geldig outplacementaanbod doet,  dan ben je verplicht dit zelf te vragen aan jouw werkgever.

Als jij jouw verplichtingen niet nakomt, kan je gesanctioneerd worden door de RVA. Dit kan leiden tot een schorsing van jouw recht op werkloosheidsuitkeringen voor een periode van 4 tot 52 weken.

Jouw werkgever hoeft geen outplacement aan te bieden als:

 • je het rustpensioen kan aanvragen (dit is 65 jaar voor mannen en 64 jaar voor vrouwen)
 • je minder dan halftijds werkt
 • je niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt na het einde van jouw opzeggingsvergoeding of van de periode gedekt door jouw opzeggingsvergoeding. Dit kan enkel als je de leeftijd van 58 jaar bereikt hebt ofwel een beroepsverleden kan aantonen van 38 jaar.

Opgelet: Indien je, als ontslagen medewerker die minder dan halftijds werkt, of die niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelf een outplacementbegeleiding wil, dan is de werkgever verplicht je alsnog een aanbod te doen. Wanneer je niet valt onder de wetgeving van CAO82 bis – omdat je bv. jonger bent dan 45 jaar – kan de werkgever ervoor opteren om je alsnog een outplacementbegeleiding aan te bieden, maar dit dan wel op vrijwillige basis.

3. Herstructurering of collectief ontslag

Wanneer de onderneming waar je werkzaam bent, herstructureert, val je als werknemer onder de wettelijke bepaling van het koninklijk besluit van April 2009.

Je krijgt daarbij outplacement aangeboden met een minimum duur van 3 maanden voor de -45 jarigen en 6 maanden voor de +45-jarigen.

Gaat de onderneming waar je werkzaam bent, over tot een collectief ontslag dat niet valt onder de wetgeving van de herstructurering, dan dient de werkgever zich wel te houden aan de wetgeving van CAO82bis.

Faillissement

Wanneer de onderneming waar je werkzaam bent, in faling gaat, dan dient de curator een aanvraag tot outplacement in bij het SIF (Sociaal Interventie Fonds). Je krijgt dan een ruim outplacementaanbod voor de verwerking van de faling en de zoektocht naar een nieuwe

betrekking aangeboden. Het SIF voorziet daarbij ook een extra budget voor het volgen van opleidingen.

4. Vrijwillig outplacement

Jij of je werkgever kunnen op ieder moment in jouw  carrière beslissen een outplacementbegeleiding op te starten. Een andere, kortere optie is ‘persoonlijke coaching’ of loopbaanbegeleiding, meer info hierover vind je op onze website.

xplicitOutplacement