Financiële incentives

VOP (Vlaamse OndersteuningsPremie)

VOP: Wat is VOP?

De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) is een tegemoetkoming waar u recht op heeft als u een persoon met een functiebeperking aanwerft of heeft aangeworven. Een VOP kan een loonkostvermindering van maar liefst 40% inhouden. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Een jobconsultant klaart het voor u uit.

Wat is het bedrag?

De premie wordt beperkt tot 5 jaar. U kan een gemotiveerde aanvraag indienen bij de VDAB om de premie toch langer te behouden. De VDAB verwittigt u tijdig wanneer de periode verstrijkt.

GIBO (Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding)

Wat is een GIBO?

Een GIBO is een variant op de klassieke IBO  (individuele beroepsopleiding) en is bedoeld voor personen met een (arbeids)beperking. Een GIBO duurt maximum 52 weken en u hoeft als werkgever niet zelf de productiviteitspremie te betalen zoals bij een gewone IBO. De VDAB betaalt die in uw plaats. U betaalt geen loon en RSZ, enkel een verplaatsingsvergoeding en een administratieve kost van 16 euro per maand. Na de opleiding werft u de cliënt aan met een contract van onbepaalde duur.

Begeleiding?

Tijdens de GIBO dienen u of de mentor een degelijke opleiding, op de werkvloer, aan de cliënt te geven. Uw jobconsultant zal geregeld (tussen 4 à 6 weken), een evaluatiegesprek ter plaatse inlassen.

AZERTIE zorgt voor de administratieve afhandeling.

Activa: RSZ voordeel voor de werkgever

Deze maatregel is een middel om de werkgelegenheidsgraad in het algemeen en in het bijzonder deze van sommige doelgroepen (laaggeschoolde 26-minners, 50-plussers en personen die minstens 1 jaar werkloos zijn) te verhogen.

Zij bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de toekenning van (EN/OF):

  1. Een doelgroepvermindering (= vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen).
  2. Een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering genaamd) die u in mindering kan brengen van het te betalen nettoloon. Deze uitkering wordt aan de werknemer betaald.

Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart die het werkoosheidsbureau van de RVA geeft dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer.

Andere loonvoordelen: 50+, eerste aanwervingen, etc…

Premie aanwerving oudere werknemer

Als werkgever kunt u een premie ontvangen voor de aanwerving van een 50-plusser, voor maximaal vier opeenvolgende kwartalen. Voor een 57-plusser kunt u van een RSZ-vermindering genieten.

Voor elk kwartaal waarin u als werkgever van die maatregel wilt genieten moet u dat in de driemaandelijkse aangifte aan de RSZ (de DMFA aangifte) vermelden bij de tewerkstellingslijn van de werknemer waarop u het voordeel wenst toe te passen.

Het voordeel in kader van een aanwerving van een oudere werknemer kan gecumuleerd worden met het voordeel van de Vlaamse OndersteuningsPremie.

Eerste aanwervingen

Voor een eerste, tweede en derde aanwerving kan u als werkgever een RSZ-vermindering  krijgen. Het voordeel kan gecumuleerd worden met het voordeel van de Vlaamse OndersteuningsPremie.

Belangrijk:
Weet dat iedere situatie anders is. Het is niet mogelijk alle voordelen standaard op te sommen. Iedere situatie verdient een unieke aanpak.

xplicitFinanciële incentives